ผู้ประสงค์เข้าร่วมนำเสนองานการประชุมทางวิชาการ ต้องส่งผลงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

และชำระค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (วิธีชำระค่าลงทะเบียน)

นำเสนอแบบในสถานที่จัดการประชุม (onsite) (เวลา 20 นาที: นำเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)

(สำหรับผู้ที่นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์จะได้นำเสนอสรุปแบบปากเปล่าท่านละ 3 นาที)