ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศ.ดร.ดอกรัก มารอด (E-mail: dokrak.m@ku.ac.th ) หรือ

น.ส.นัทธมน โพธิยะราช (E-mail: ffornmp@ku.ac.th )

โทรศัพท์ 0 2579 0176 ต่อ 522 โทรสาร 0 942 8107