การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 13 จะจัดให้มีการเสนอผลงานซึ่งเป็นงานค้นคว้า วิจัย และรวบรวมของนักวิชาการและบุคคลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำข้อมูล และหลักวิชาการด้านนิเวศวิทยาที่ใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ขอบเขตผลงานอยู่ภายใต้สาขา หรือที่เกี่ยวข้องกันระหว่างสาขา ดังนี้

1. การพิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก: เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เพื่อ การฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การหยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของดิน การหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการองค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาพลังงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อการเข้าถึงการพัฒนาพลังงานที่ทันสมัย สะอาดและปลอดภัย รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการจัดประชุม

  1. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. การนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (oral) และ โปสเตอร์ (poster)

รูปแบบผลงานทางวิชาการ

นำเสนอแบบในสถานที่จัดการประชุม (onsite) (เวลา 20 นาที: นำเสนอ 15 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที)
(สำหรับผู้ที่นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์จะได้นำเสนอสรุปแบบปากเปล่าท่านละ 3 นาที)

วันและสถานที่จัดประชุม

วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2567

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์