1. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
  2. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  6. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  7. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)