1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต ตลอดจนการบูรณาการภารกิจดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกัน พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  2. เพื่อส่งเสริมแรงงจูงใจต่อการค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเวศวิทยา ทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  3. เพื่อส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และผลงานการศึกษาวิจัย ตรวจสอบ ติดตามผล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษานิเวศวิทยาให้กว้างขวางขึ้น
  4. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด