อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน* ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ผู้เข้าประชุม โดยนำเสนองาน ท่านละ 1,500 บาท และไม่นำเสนองาน ท่านละ 1,000 บาท)

*ค่าลงทะเบียนเพื่อ เอกสารการประชุม อาหารว่าง อาหารกลางวัน และดูงานนอกสถานที่

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • โอนเงินผ่าน QR Code ของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียน (ใบ pay-in) พร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ (download) ไปที่
    น.ส.นัทธมน โพธิยะราช โทรศัพท์ 0-2579-0176  ต่อ 522 หรือ E-mail: ffornmp@ku.ac.th