กิจกรรมช่วงเวลา
เปิดรับบทความวิจัย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ผ่านระบบ (https://conference.tfern.com)ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2566
คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย16 – 23 ธันวาคม 2566
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้เจ้าของผลงานเพื่อแก้ไข24 ธันวาคม 2566
เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับแก้ตามข้อพิจารณา5 มกราคม 2567
ประกาศโปรแกรมทางhttps://conference.tfern.com10 มกราคม 2567
เจ้าของผลงานชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มกราคม 2567
ผู้สนใจส่งแบบตอบรับ หรือสมัครเข้าร่วมประชุม พร้อมชำระเงิน ผ่านระบบ (https://conference.tfern.com)ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2567
จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ *ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)25 – 26 มกราคม 2567 27 มกราคม 2567